REGULAMIN EVENTów i warsztatów wyjazdowych

 

REGULAMIN

 1. Regulamin dotyczący eventów

A. Przedmiot Regulaminu

 

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu (Event).

  Jeżeli warunki uczestnictwa zostaną określone także w innych dokumentach np. w opisie Eventu, regulaminie obiektu, formularzu zgłoszeniowym lub zleceniu usług związanych z Eventem lub Retreatem Regulamin uzupełni te dokumenty i znajdzie zastosowanie w zakresie w nich nieuregulowanym. W przypadku gdy określone uczestnictwo w Evencie oraz usługi z nim związane są odpłatne ww. dokumenty opisują warunki wykonania i rozliczenia wzajemnych świadczeń.

 2. Organizatorem wydarzenia jest podmiot wskazany w opisie Eventu lub formularzu zgłoszeniowym (Organizator) – SoulSisters Wiktoria Godlewska, NIP: 9492264889, ul. Łukasińskiego 63a/5, 42-207 Częstochowa.

 3. Regulamin ma zastosowanie do Eventów typu wydarzenie jogowe, warsztat jogi lub inne wydarzenie sportowe, kulturalne lub artystyczne – dla których Organizator zastrzegł akceptację niniejszego Regulaminu lub udostępnił go w związku z danym Eventem w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. W razie wątpliwości akceptację Regulaminu wyraża się także poprzez sam udział w Evencie lub wpłatę wynagrodzenia za uczestnictwo w wydarzeniu lub usługi z nim związane.

 4. Jeżeli z Regulaminu nie wynika nic innego, wiąże on wszystkich uczestników Eventu tj. osoby, które dokonują rejestracji na Event, w tym w cudzym imieniu lub jako przedstawiciele instytucji lub firmy lub które faktycznie uczestniczą w Evencie w charakterze odwiedzających, widzów, gości, wystawców, partnerów, sponsorów lub ich przedstawicieli (Uczestnik). W razie wątpliwości za Uczestnika uznaje się każdą osobę, która wyraziła wolę wejścia na teren obiektu, w którym odbywa się Event i która została na ten teren wpuszczona.

 5. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, chyba że Organizator udzieli indywidualnej zgody na uczestnictwo także innym osobom. W przypadku umożliwienia uczestnictwa w Evencie osobie poniżej 13 roku życia, za przestrzeganie przez nią warunków Regulaminu odpowiada jej prawny opiekun.

 6. W przypadku nabycia prawa do udziału w Evencie za pośrednictwem innych podmiotów, w tym serwisów zajmujących się dystrybucją biletów, Uczestnika wiążą także warunki nabycia wskazane przez te podmioty.

B. Rejestracja i uczestnictwo w evencie

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Evencie jest rejestracja danej osoby przez stronę internetową lub w inny sposób określony przez Organizatora. W przypadku Eventów lub uczestnictwa odpłatnego, warunkiem uczestnictwa będzie – zamiast lub obok rejestracji – zamówienie lub wniesienie odpowiedniej opłaty.

 2. Organizator określa w formularzu zgłoszeniowym, zamówieniu lub w inny sposób, wymagania i dane Uczestnika konieczne do rejestracji na dany Event, nabycia prawa uczestnictwa w Evencie lub do skorzystania z określonych usług. Jeżeli uzasadnia to charakter Eventu, nieodpłatność udziału lub ograniczenia związane z obiektem, Organizator może odmówić rejestracji lub uzależnić rejestrację danej osoby od dodatkowej weryfikacji, udzielenia dodatkowej zgody na wykorzystanie danych lub od określonego terminu zgłoszenia.

 3. W przypadku dokonywania rejestracji w imieniu innej osoby i wprowadzania cudzych danych, osoba wprowadzająca te dane gwarantuje, iż uzyskała odpowiednie upoważnienia do rejestracji, założenia konta lub złożenia oświadczeń wymaganych do rejestracji, a także odpowiada za wszelkie skutki wprowadzania danych niezgodnie z takim upoważnieniem. W przypadku dokonywania rejestracji dla więcej niż jednej osoby, osoba dokonująca rejestracji powinna dokonać odrębnych zgłoszeń dla każdej z nich (z odrębnym kontem/adresem e-mail dla każdej osoby rejestrowanej na Event).

 1. Dane Uczestnika zbierane podczas rejestracji oraz w związku z uczestnictwem w Evencie będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora, która stanowi integralną cześć niniejszego Regulaminu. Każdy Uczestnik winien zapoznać się z Polityką Prywatności dostępną pod następującym linkiem.

C. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników

 1. Jeżeli warunki uczestnictwa w danym Evencie nie stanowią inaczej, Organizator zapewnia uczestnikowi dostęp do odpowiednich części obiektu, w którym Event ma miejsce oraz odpowiednią do charakteru Eventu formę uczestnictwa i kontaktu z innymi uczestnikami, w zamian za jawny udział w Evencie i umożliwienie kontaktu z sobą Organizatorowi i innym uczestnikom. W obiekcie mogą być obecne inne osoby, które nie są uczestnikami Eventu. Anonimowy udział w Evencie jest wykluczony, za wyjątkiem szczególnych przypadków i zgody Organizatora.

 2. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, komfortu i możliwości weryfikacji Uczestników, Organizator identyfikuje ich np. za pomocą okazania potwierdzenia zamówienia.  Jeżeli Uczestnik w ramach rejestracji nie podał wszystkich wymaganych danych lub powstaną wątpliwości co do zgodności jego danych, Organizator uprawniony jest do kontroli i weryfikacji tożsamości w inny dostępny sposób np. poprzez wylegitymowanie Uczestnika podczas Eventu.

 3. Przebieg Eventu będzie utrwalany fotograficznie oraz za pomocą urządzeń audio/video, w tym może być transmitowany w social media, na stronie internetowej i innych kanałach używanych przez Organizatora lub za pomocą innych środków umożliwiających publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. w sieci Internet). Uczestnictwo w Evencie jest jawne, a zatem sylwetka lub wizerunek Uczestnika ujęte indywidualnie lub jako element większej całości mogą być intencjonalnie lub przypadkowo udokumentowane fotograficznie, dźwiękowo lub filmowo, a materiały uzyskane w ten sposób mogą być rozpowszechniane przez Organizatora oraz przedstawicieli prasy w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z Eventem, innymi Eventami i działalnością Organizatora, sponsorów i partnerów Eventu (w tym poprzez serwisy internetowe, pocztę elektroniczną, media społecznościowe i w prasie drukowanej). Niezależnie od powyższego, przebieg Eventu może być też monitorowany ze względów bezpieczeństwa.

 4. Organizator przyjmuje, że Uczestnik biorący udział w Evencie, akceptuje możliwość wskazanego powyżej utrwalenia i wykorzystania jego sylwetki lub wizerunku jako uczestnika Eventu. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Uczestnik nie akceptuje konkretnego wykorzystania swojego wizerunku jw., powiadomi o tym Organizatora, który zobowiązany jest wtedy do niezwłocznego wstrzymania danego wykorzystania lub oparcia wykorzystania na innej niż zgoda podstawie legalizującej.

e. Jeżeli w związku z rejestracją na Event, uczestnictwem lub korzystaniem z usług związanych z Eventem, Uczestnik przekaże Organizatorowi jakiekolwiek materiały np. rzeczy, biogramy, fotografie, grafiki lub nagrania w celu ich wykorzystania lub udostępnienia w związku z danym uczestnictwem, przekazanie takie stanowić będzie upoważnienie – Organizatora oraz sponsorów i partnerów Eventu -do ich wykorzystania zgodnie z ustalonym przeznaczeniem, w tym w ramach serwisów informujących o Evencie i utrwalania lub monitoringu przebiegu Eventu jw. Uczestnik gwarantuje, iż wykorzystanie tych materiałów jw. nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich.

D. Zasady porządkowe

 1. Uczestnicy mogą poruszać się po terenie obiektów wyłącznie w ramach ogólnodostępnych i tak oznaczonych przestrzeni i ciągów komunikacyjnych, zgodnie z instrukcjami Organizatora i zarządcy obiektu. 

 2. W przypadku niektórych Eventów, obiekt nie będzie dostępny na wyłączność dla Uczestników. W przypadku Eventów TREAT YOURSELF, część SPA oraz część restauracyjna będzie podczas Eventów dostępna dla gości hotelowych.

 3. Zaleca się by Uczestnicy pojawiali się na Eventach w strojach odpowiednich do praktyki jogi. Ze względu na ograniczenia przestrzeni, możliwość przebrania się będzie ograniczona.  
 4.  Uczestnicy Eventu powinni brać udział w Evencie jawnie i osobiście, w szczególności nie mogą cedować uprawnień lub części uprawnień związanych z rejestracją lub usługami w ramach Eventu na inne osoby lub przekazywać identyfikatory lub wejściówki innym osobom. Cedowanie uprawnień na inne podmioty możliwe będzie wyłącznie z niezależnych od uczestnika przyczyn losowych, po akceptacji Organizatora.

 5. Z zastrzeżeniem szczególnych warunków obowiązujących w wydzielonych częściach obiektów, w których odbywa się Event lub indywidualnej zgody organizatora, na terenie obiektów obowiązuje zakaz: palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych i spożywania alkoholu, blokowania ciągów komunikacyjnych i ewakuacyjnych, używania otwartego ognia i butli gazowych, korzystania z prowizorycznej instalacji elektrycznej, wnoszenia na teren ekspozycji substancji chemicznych, zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz przejść ewakuacyjnych. O warunkach i lokalizacji miejsc w jakich może zostać dopuszczone palenie papierosów, spożywanie alkoholu lub inne z ww. zachowań, decyduje wyłącznie Organizator.

 6. Zakazane jest wnoszenie do obiektów, w których Event ma miejsce: broni, materiałów pirotechnicznych oraz innych materiałów niebezpiecznych, w tym mogących doprowadzić do pożaru, zniszczenia mienia lub naruszenia zdrowia uczestnika lub innych osób. Dotyczy to także urządzeń i materiałów związanych z montażami, adaptacjami lub demontażami, które mogą wiązać się z wykorzystaniem wysokich temperatur lub łatwopalnych chemikaliów. W uzasadnionych przypadkach wniesienie do obiektów ww. urządzeń lub materiałów możliwe będzie za specjalnym zezwoleniem Organizatora i zarządcy obiektu oraz pod warunkiem zapewnienia ich używania przez osoby dysponujące odpowiednimi upoważnieniami i zabezpieczeniem. Poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez Organizatora, zakazane jest przemieszczanie lub wynoszenie z obiektów lub wyznaczonych przez Organizatora miejsc, jakiegokolwiek wyposażenia obiektów lub wyposażenia związanego z przebiegiem danego Eventu.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie osób i mienia, a zatem za wypadki osób, kradzieże ani uszkodzenia mienia na terenie obiektów, w których odbywa się Event, chyba że szkody z nimi związane zostały zawinione wyłącznie przez Organizatora lub Organizator zobowiązał się do określonych zabezpieczeń w odrębnym zleceniu.

 8. Organizator uprawniony jest do nie wpuszczenia na teren obiektu, w którym odbywa się Event lub do usunięcia z obiektu osoby w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających, osoby, które legitymują się identyfikatorem osoby trzeciej, odmawiają okazania identyfikatora lub innego dokumentu tożsamości, a także każdej osoby, której zachowanie wiąże się z agresją, naruszeniem zasad współżycia społecznego, ryzykiem dla dóbr osobistych, mienia, zdrowia, porządku lub moralności publicznej. W powyższych przypadkach Organizator uprawniony jest do zgłoszenia danego przypadku służbom porządkowym lub organom ścigania. Organizator nie odpowiada za szkody uczestników wynikające z nie wpuszczenia lub usunięcia danej osoby z obiektu, w którym odbywa się Event; nie jest też zobowiązany w takim przypadku do zwrotu wniesionych w związku z takim uczestnictwem opłat.

E. Polityka zwrotów

 1. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na Event. Istnieje możliwość przekazania biletu innej osobie, uprzednio jednak informując Organizatora. Należy niezwłocznie podać organizatorowi dane osoby, która pojawi się na evencie.           2. Wpłata zadatku na warsztat wyjazdowy (Retreat) jest bezzwrotna. Istnieje możliwość odstąpienia miejsca innej osobie, uprzednio jednak informując Organizatora. Należy niezwłocznie podać organizatorowi dane osoby, która pojawi się na retreacie.

F. Postanowienia końcowe, reklamacje

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana, skrócenia, zmiany terminu lub harmonogramu/agendy Eventu w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej Event lub w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników. W powyższych przypadkach Organizator nie odpowiada za szkody uczestników wynikające z odwołania lub zmian terminów Eventu w tym za koszty związane z transportem lub rezerwacjami hotelowymi; nie jest też zobowiązany w takim przypadku do zwrotu wniesionych już opłat/wynagrodzeń za rezerwacje pakietów, miejsc lub inne świadczenia, w tym w zakresie w jakim pokrywają poniesione już koszty Organizatora.

 2. Wszelkie reklamacje związane z realizacją praw Uczestników związanych z uczestnictwem w Evencie mogą być zgłaszane Organizatorowi na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hello@soulsisters.pl, najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia Eventu, nie później jednak niż 3 dni od wystąpienia okoliczności będącej przyczyną reklamacji.

 3. Wszelkie zmiany Regulaminu ogłaszane będę w formie w jakich został on udostępniony pierwotnie uczestnikom, w miarę możliwości z tygodniowym wyprzedzeniem.

 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju uchybienia ze strony obiektu  lub innych Partnerów Eventu.

 5. Link do Polityki Prywatności: https://soulsisters.pl/polityka-prywatnosci-2/

 

 2. Regulamin dotyczący Retreatów Jogowych

 

ZASADY UCZESTNITWA W RETREATACH JOGOWYCH

Przedmiot Regulaminu

 1. „Pośrednik” – SoulSisters Wiktoria Godlewska, NIP: 9492264889, ul. Łukasińskiego 63a/5, 42-207 Częstochowa
 2. „Uczestnik” – osoba fizyczna, która zdecydowała się na uczestnictwo w Retreacie Jogowym oferowanym przez Pośrednika,
 3. „Retreaty jogowe” – warsztaty jogowe odbywające się w Polsce i za granicą skupione na praktyce jogi.
 4. Regulamin ma zastosowanie do Retreatów typu warsztat jogowy.
 5. Jeżeli z Regulaminu nie wynika nic innego, wiąże on wszystkich uczestników Retreatu tj. osoby, które dokonują rejestracji na Retreat
 6. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

B Zasady Retreatu:

 1. Pośrednik nie jest organizatorem Retreatu, a jedynie pośrednikiem w wynajmie miejsca zakwaterowania, udziału w zajęciach jogowych oraz innych atrakcjach zawartych w ofercie. 
 2. Oferta Retreatu dostępna jest na stronie internetowej www.SoulSisters.pl i stanowi integralną część umowy, którą otrzymuje Uczestnik drogą mailową.
 3. Chęć uczestnictwa w retreacie zgłaszana jest drogą mailową na rezerwacje@soulsisters.pl.
 4. Potwierdzeniem udziału jest odesłanie podpisanej umowy oraz kwoty zadatku na podane konto.
 5. Cena Retreatu obejmuje jedynie zakwaterowanie oraz zajęcia jogowe. Konieczne jest dostanie się na miejsce docelową samodzielnie.

 

C Polityka Zwrotów

 1. Decydując się na udział w Retreacie Uczestnik nie ma prawa do ubiegania się o zwrot zadatku w przypadku rezygnacji. 
 2. Pośrednik nie bierze odpowiedzialności za niedotarcie Uczestnika do miejsca Retreatu, a co za tym idzie niemożliwości uczestniczenia w programie.
 3. Pośrednik nie odpowiada za odwołanie/zmianę programu przez Organizatora. W tym przypadku Uczestnik może ubiegać się zwrotu zadatku bezpośrednio u Organizatora. 

 

Postanowienia końcowe, reklamacje

 1. Pośrednik nie odpowiada za szkody, których doznał Uczestnik w czasie Retreatu.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia odpowiadającego jego potrzebom.
 3. Wszelkie nieuregulowane kwestie Strony postarają się rozwiązać polubownie.

 

Pozwól sobie na relaks, połącz się ze swoją kobiecą mocą

SOULSISTERS

NIP: 9492264889

ADRES

ul. Łukasińskiego 63a/5, 42-207 Częstochowa

Email

hello@soulsisters.pl